Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden oluşan işbu hesapsat Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), www.hesapsat.net ile siteye üye olan kullanıcı arasında (alıcı veya satıcı), kullanıcı'nın siteye üye olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Kullanıcı, siteye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar
Hesapsat: www.hesapsat.net domain adına sahip web portalı
Kullanıcı: Siteye üye olan ve sitede sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi
Alıcı: Sitede sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, hesapsat.net üzerinde yayınlanan hesap ilanını satın alan gerçek veya tüzel kişi
Satıcı: Sitede sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, sahip olduğu hesabı satmak amacıyla hesapsat.net üzerinden ilan oluşturan gerçek veya tüzel kişi
Site: www.hesapsat.net isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi
Güvenli alışveriş: Hem alıcının güvenliği hemde satıcının güveliğini sağlamak amacıyla, satış işlemleri aşamasında, satış bedelinin hesapsat hesabında(havuz hesap) tutulması üzerine kurulu, hesapsat tarafından sağlanan hizmet
Havuz Hesap: GET sistemi gereği olan, alışveriş aşamasında, ürün bedelinin tutulacağı hesapsat para hesabı
Ürün: Hesabını satmak amacıyla hesapsat.net üzerinden girilmiş o hesaba ait satış ilanıdır.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak hesapsat tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak hesapsat tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılmasıdır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
b) Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, hesapsat tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, hesapsat tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri
a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Kullanıcı,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, hesapsat'nın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple hesapsat'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Kullanıcı'ların hesapsat tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden hesapsat'nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. hesapsat, Kullanıcı'lar tarafından hesapsat'e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
e)Kullanıcı'lar, hesapsat'nın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
f) hesapsat'in sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, hesapsat ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla hesapsat ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. hesapsat, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
g) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı hesapsat'in, hesapsat çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. hesapsat, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.


5.1.1. Satıcının Hak ve Yükümlülükleri
a) Satıcı, herhangi bir alıcının ürün bedelini hesapsat havuz hesabına aktarılmış olması halinde, söz konusu detayları belirtilmiş ürünü, hesapsat üzerinden veya ispat edilebilir diğer platformlar üzerinden yapılan yazışmalarda belirtilen isterleri de içerecek şekilde; ilandaki bedel üzerinden 24 saat içerisinde hesapsat aracılığı ile alıcıya hesap aktarımını yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Satıcı, girmiş olduğu satış ilanının güncelliğinden (fiyat, aktif veya pasif olması gibi tüm veriler) sorumludur. İlanının hesapsat.net üzerinden ilan detayında belirtilen fiyattan satın alınması durumunda hesabı o fiyattan aktarmak durumundadır. Aktarmaması durumunda hizmet bedeli kadar ceza kesilir.
c) Alıcı ve satıcı arasında olası anlaşmazlıklarda her ne sebeple olursa olsun, alıcı veya satıcı, hesapsat’dan herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
d) Satıcı, işbu sözleşmede tarif edilen şartların oluşması halinde alıcının havuz hesabına gönderdiği hizmet bedelinin, KDV dahil hesapsat hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve satıcı tarafından işbu sözleşmenin 5.1.1 (a) maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, satıcının hesapsat'a bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, havuz hesabında bulunan satıcının parası üzerinde hesapsat'ın satıcı adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
e) Satıcı, sattığı ürün ile ilgili olarak gerek aktarım aşamasında ve gerekse aktarımdan sonra, işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. hesapsat aleyhine alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini satıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.
f) Alıcının, satıcı tarafından gönderilen ürünü kabul etmeme hakkını kullanması durumunda, ürün detayları ve alıcı-satıcı yazışmaları hesapsat jürisi tarafından incelenecek ve bir karar alınacaktır. Alınan karara ne satıcının, ne de alıcının itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.
g) Satıcı ne suretle olursa olsun hesapsati devre dışı bırakarak dışarıdan alıcı ile ürün alışverişi yapmaya teşvik edemez. İlan detayı, mesaj veya herhangi bir iletişim yolu ile alıcıyı hesapsat dışından alışveriş yapmaya teşvik etmesi durumunda; hesapsat tarafından verilecek uzaklaştırma, siteden banlama, ilanlarına atanacak "şüpheli satıcı" uyarısı veya para cezalarına itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
h) Satıcı, Site'de listelediği ilanların, kullanıcı sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, sitede girdiği ilanın tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, hesapsat'in hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.
i) Satıcı, Site'ye gönderdiği ilanlar ile ilgili herhangi bir şekilde yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
j) Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında alıcıya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; satıcı ve alıcı arasındaki satım akdinin tarafı bulunmayan hesapsat'in hiç bir taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
k) Satıcı ne suretle olursa olsun hesapsat üzerinden yayınladığı ilanlar için iletişime geçen alıcılar ile hesapsat ı devredışı bırakarak hesapsat aracılığı olmaksızın alışveriş işlemini gerçekleştiremez. Alıcı ile hesapsat haricinde iş yapması durumunda ise hesapsat tarafından verilecek uzaklaştırma, siteden banlama veya para cezalarına itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
l) Satıcı satışını yaptığı ürün için alıcıya fatura kesmekle yükümlüdür. Fatura kesmemesinden doğabilecek tüm mali ve hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, hesapsat'in hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.
m) Satıcı yayınladığı ilanın hiç bir uyarı sunulmaksızın hesapsat tarafından değiştirilebileceğini, yayından kaldırılabileceğini veya silinebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
n) Satıcı yayınladığı ilanın detayında satışını sunduğu hesap ile ilgili kusur ve engelleri de içerecek şekilde tüm detayları bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Hesap satışından sonra alıcının hesap ile ilgili bir kusurdan ötürü hesapsat aleyhine alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini satıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.
o) Satıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde hesapsat' ın herhangi bir zarara uğraması durumunda, hesapsat' ın doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer havuz hesap içinde bulunan parası olması halinde, hesapsat'ın herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
p) Bazı mail sağlayıcılarının güvenlik amacıyla alıcı tarafından girilen bilgileri geçerli sayması için en az 5, en fazla 15 günlük bir sürenin geçmesi gerekmektedir. Transfer sırasında böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda satıcı bu süreyi bekleyeceğini ve ücretini bu süre sonunda alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
r) Satıcı, hesap transferi sırasında hesaba ait eposta adreslerinin tespiti için hesapsat tarafından uygulanacak yöntemlerden dolayı hesabın gerçerli eposta adresine düşürülmesi ve bu eposta adresinin satıcıda bulunmaması durumunda oluşacak olumsuz durumlardan hesapsat'ın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını her ne suretle olursa olsun, herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
s) Satıcı başarılı satış işleminden sonra hesabını ve hesabına ait bilgilerin güvenlik nedeniyle hesapsat.net üzerinden silinmeyeceğini, ve böyle bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
t) Satıcı, satış yapıp cüzdanındaki parayı çekmek istediğinde; tc kimlik onayını yapmak ve ödemesini girdiği tc numrasına ait isim için açılmış olan bir banka hesabına yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
u) Satıcı; satışı yapılacak hesaba ekli; kişisel bilgileri, kayıtlı şifreleri, bağlanmış diğer hesapları, finans bilgilerini (reklam, abonelik veya başka bir amaçla kredi kartı veya benzer bağlı kartları), şahsi medya unsurlarını (resim, video v.b.) ve çevreden tanıdığı şahısların iletişim bilgilerini kalıcı bir şekilde sildikten sonra ilana ekleyeceğini ve bunların kontrolünün sadece kendisi sorumluluğunda olduğunu aksi durumda oluşacak olumsuz durumlardan hesapsat'ın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını her ne suretle olursa olsun, herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.2. Alıcının Hak ve Yükümlülükleri
a) Alıcı, satın aldığı ilan detayında belirtilen hesabı 24 saat içerisinde site aracılığı ile kendi üzerine alacağını, 24 saatin aşılması durumunda hesapsat.net hizmet bedeli kesilerek cüzdanına ücret iadesi yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder..
b) Alıcı, transfer işlemi tamamlandıktan sonra, moderatör tarafından işlem onay sorusuna onay vermeden önce; satın aldığı hesabın tüm kontrollerini yapmakla yükümlüdür. Alıcının transfere onay vermesinden sonra, hesap için ödediği ve havuz hesabında bekletilen bedelin tamamının satıcıya aktarılacağının bilincinde olduğunu ve bu aşamadan sonra satın aldığı hesap ile ilgili olarak yaşayacağı veya tespit edeceği herhangi olumsuz durum için hesapsat'ın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını her ne suretle olursa olsun, herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Alıcı, hesapsat'ın sadece alıcı ve satıcı arasındaki alışverişine aracılık ettiğini ve satılan ürün veya hizmetle ilgili hesapsat'ın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını ve satış öncesi veya sonrasında oluşabilecek zararlardan, her ne suretle olursa olsun, herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
d) Alıcı, işbu sözleşmenin 5.1.2 (b) maddesinde belirtilen ürünü kabul etmeme hakkını kullanması durumunda, satıcıya 7 günlük telafi süresi vermek zorunda olduğunu, iade veya değiştirme işlemi ile ilgili son kararı verirken satıcının ilan detayında belirttiği ürünü esas alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, satıcı ile arasındaki anlaşmazlıkdan dolayı her ne suretle olursa olsun hesapsat’dan herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
e) Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan ürün teslim sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, satıcının ürünü satmaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü hesapsat'ın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını ve oluşabilecek zararlardan, her ne suretle olursa olsun, herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
f) Alıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde hesapsat' ın herhangi bir zarara uğraması durumunda, hesapsat' ın doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer havuz hesap içinde bulunan parası olması halinde, hesapsat'ın herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
g) Alıcı, satın alınan ürün ilgili olarak gerek aktarım aşamasında ve gerekse aktarım tamamlandıktan sonra, işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı satıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. hesapsat aleyhine, satıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini alıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.
h) Alıcı, ürünü satın aldıktan sonra 24 saat içerisinde hesap aktarım işlemleri başlamazsa satın alma işlemini iptal etme hakkına sahiptir. satın alma işlemi iptal edildikten sonra ürün bedeli alıcının hesapsat bakiyesine yüklenecektir. Alışverişin herhangi bir nedenden ötürü gerçekleşmemesi durumunda; alıcı tarafından ödenen doping bedelleri, hesapsat hizmet bedeli ve banka komisyon bedellerinin iade edilmeyeceğini, sadece ürün bedelinin iade edileceği kabul, beyan ve taahhüt eder..
i) Alıcı ne suretle olursa olsun hesapsat üzerinden görüntülediği ilanların sahipleri ile hesapsat ı devredışı bırakarak hesapsat aracılığı olmaksızın alışveriş işlemini gerçekleştiremez. Satıcı ile hesapsat haricinde iş yapması durumunda ise hesapsat tarafından verilecek uzaklaştırma, siteden atma veya para cezalarına itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
j) Alıcının, satıcı tarafından gönderilen ürünü kabul etmeme hakkını kullanması durumunda, ürün detayları ve alıcı-satıcı yazışmaları hesapsat jürisi tarafından incelenecek ve bir karar alınacaktır. Alınan karara ne satıcının, ne de alıcının itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.
k) Alıcı, hesap transfer işleminin başarıyla gerçekleşmesinden sonra; satıcının sattığı hesabı, hesap kurtarma işlemleriyle veya farklı legal veya illegal yöntemlerle geri alabileceğinin bilincinde olduğunu ve böyle bir durum oluşması durumunda; hesapsat'ın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını ve oluşabilecek zararlardan, her ne suretle olursa olsun, herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
l) Alıcı, hesap transfer işleminin başarıyla gerçekleşmesinden sonra; tüm güvenlik önlemlerini almış dahi olsa, hesabının başkaları tarafından legal veya illegal yollarla geri alabileceğinin bilincinde olduğunu ve böyle bir durum oluşması durumunda; hesapsat'ın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını ve oluşabilecek zararlardan, her ne suretle olursa olsun, herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
m) Bazı mail sağlayıcılarının güvenlik amacıyla alıcı tarafından girilen bilgileri geçerli sayması için en az 5, en fazla 15 günlük bir sürenin geçmesi gerekmektedir. Transfer sırasında böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda alıcı bu süreyi bekleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 hesapsat'in Hak ve Yükümlülükleri
a) hesapsat, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. hesapsat, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, hesapsat'in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. hesapsat tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, hesapsat tarafından yapılabilir. hesapsat tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.
b) hesapsat, Site üzerinden, hesapsat'in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişiler, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle hesapsat tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında hesapsat'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
c) hesapsat, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
d) Kullanıcı'ların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı adları" da işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı adı" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, hesapsat Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.
e) hesapsat, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve hesapsat tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; hesapsat, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir ve/veya para cezası verebilir.
f) Kullanıcı'lar ve hesapsat hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işletme ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işletme ilişkisi doğmaz.
g) Satış yapmış olan üyelerin ileride karşılaşılabilecek hukuki durumlar nedeniyle hesaplarının ve kişisel verilerinin en az 5 yıl süreyle saklı tutulması hakkına sahiptir.

6. Hizmetler
hesapsat tarafından verilen Hizmet'lerin temelinde, Kullanıcı'ların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Site aracılığıyla, Kullanıcı'lar arasında yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır.

6.1. Güvenli E-Teklif - GET
a) hesapsat, satıcı ve alıcı arasındaki hizmet yapılması işlemlerinde, hizmet bedelinin ödenmesi aşamasında, satıcı ve alıcıya GET adında bir ödeme yönetimi Hizmet'i sunmaktadır.
b) Kullanıcı'lar, GET'den ve Hizmet'lerinden faydalanılarak hizmetlerin tamamlanıp teslim edilmesinden veya herhangi bir işlemden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin hepsinden, doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. İşlemlerden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi hesapsat'a ait değildir.

7. Ücretlendirme
hesapsat platformuna üye olmak, teklif vermek, ilan oluşturmak, profil düzenlemek, mesaj göndermek gibi tüm işlemler ücretsizdir. Satıcıdan, sattığı her ürün için; alışverişin başarıyla tamamlanması durumunda ilan fiyatı ve satıcının profil gücüne bağlı olarak değişen komisyon oranları uygulanmaktadır. Hizmetin herhangi bir nedenden dolayı alıcı tarafından reddedilmesi veya iptal edilmesi durumunda herhangi bir kesinti uygulanmamaktadır.8. Gizlilik Politikası
Gizlilik Politikamız; "Gizlilik Politikası" sayfasında belirtilmiştir.

9. Diğer Hükümler

9.1. Sözleşme Değişiklikleri
hesapsat, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9.2. Mücbir Sebepler
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, hesapsat, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, hesapsat için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için hesapsat'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.3. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Mahkemeler ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.4. Ceza İşlemleri
hesapsat, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcıyı siteden süreli uzaklaştırma veya para cezası kesmekle yükümlü olacaktır:
a) Satıcının ilanını güncel tutmaması ve/veya ilan sırasında girdiği ücretin geçerli olmaması ve ilanın bu şekilde satın alınmasından sonra hesap aktarımının gerçekleştirilmemesi.
b) Satıcının satıl alınan ürünü için 24 saat içerisinde ürün aktarımını gerçekleştirmemesi durumunda ürün fiyatı üzerinden 7.Ücretlendirme başlığı altında bildirilen değerin 2 katı kadar para cezası kesilir
c) Kullanıcı'nın diğer kullanıcılara hakaret, küfür ve argo ile tabir edilecek söylemlerde bulunması
d) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması
e) Alıcı veya satıcının, hesapsat'i devre dışı bırakarak, hesapsat platformu dışından iş yapmaya teşvik etmesi

9.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. hesapsat, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, hesapsat'nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması
b) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması
c) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması
d) Kullanıcı'nın, hesapsat'i devre dışı bırakarak iş yapmaya teşvik etmesi